advice needed

  1. Sosa
  2. zevski
  3. Mollyisadog
  4. Justin Pany
  5. tashaviaf